PrivacyPRIVACY- EN COOKIEBELEID SANOMA

INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Sanoma Media Belgium N.V. en Sanoma Regional Belgium N.V. Klik hier voor een overzicht.
Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Sanoma Media Belgium N.V. [Sanoma Regional Belgium N.V.], uitgever van sanoma.be informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op één van onze tijdschriften of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR SANOMA

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Sanoma Media Belgium N.V. (hierna: “Sanoma”) en door haar dochtervennootschappen. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Sanoma.

Uitgebreide gegevens van (de groepsvennootschappen van) Sanoma waardoor uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden:
Sanoma België:
* Sanoma Media Belgium N.V., Stationsstraat 55, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0404.802.477; * Sanoma Regional Belgium N.V., Stationsstraat 55, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0404.802.774; * Head Office N.V. (KBO 0477.524.565), Sanoma Content Marketing Belgium N.V. (KBO 0454.895.950), Uitgeverij WVM Euro Publinet B.V. (Nederland) (KvK 17077716).
Sanoma Nederland:
* Sanoma B.V., Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34159491; * Sanoma Media Netherlands B.V., Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33133064; * Dochtervennootschappen Sanoma Nederland: Head Office Nederland B.V. (KvK 30128420); tijdschrift.nl/Mediakiosk B.V. (KvK 32058600); LINDA./Mood for Magazines B.V. (KvK 33277855); Sanoma Digital Group The Netherlands B.V. (KvK 17111115); Sanoma Digital The Netherlands B.V. (KvK 17111121); Sanoma Media Customer Services B.V. (KvK 34051078); SB Commerce B.V. (KvK 28104469); Scoupy B.V. (KvK 53322185); en, Veronica Uitgeverij B.V. (KvK 32064149)

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Sanoma, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kunt u antwoorden op veelgestelde vragen en formulieren ten behoeve van het uitoefenen van uw rechten als betrokkene vinden op onze klantenservicepagina op https://www.magstore.be/contact/.

Sanoma is per e-mail bereikbaar via customerservice.privacy.be@sanoma.com.

Wilt u liever per post contact opnemen, klik dan hier voor onze adresgegevens.

Per post kunt u uw vragen stellen aan:
Sanoma Media Belgium N.V.
Klantendienst
Stationsstraat 55
2800 Mechelen

Indien u voor een verzoek geen gebruik maakt van de daarvoor bedoelde webformulieren, denk er dan aan om duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens waar uw verzoek op ziet ook wel echt betrekking hebben op u.

Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw rijksregisternummer en eventuele foto onherkenbaar. De kopie van uw identiteitsbewijs zal slechts verwerkt worden voor uw identificatie in het kader van uw verzoek en zal vervolgens verwijderd worden.

Het concern waar Sanoma onderdeel van uitmaakt heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Een onafhankelijk en deskundig persoon die binnen de organisatie toezichthoudende en adviserende taken verricht, ondermeer waar nodig met betrekking tot verzoeken van betrokkenen.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Sluit u bijvoorbeeld een abonnement af op een van onze tijdschriften, dan hebben we uw gegevens nodig om het tijdschrift bij u te (laten) bezorgen en om het abonnement te factureren. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken om berichten op een forum te plaatsen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig (via e-mail wordt namelijk gevraagd de aanvraag om een account aan te maken te bevestigen).

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel. Als u deze invult zullen wij deze gegevens gebruiken om onze dienstverlening en marketing optimaal aan te passen aan uw interesses en behoeftes.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR SANOMA

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop Sanoma uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:
* Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid,geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door Sanoma, zoals wanneer u zich inschrijft voor een e-mailnieuwsbrief. * Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen ook door Sanoma verwerkt worden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Sanoma hebt of aangaat, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van uw adresgegevens wanneer u een tijdschriftabonnement bij Sanoma hebt. * Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet Sanoma uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op Sanoma rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving. * Gerechtvaardigd belang: Sanoma kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Sanoma (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld medische gegevens bij een ongeval) of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkingsverantwoordelijke opgedragen is. Hoewel het denkbaar is dat Sanoma in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste rechtsgronden persoonsgegevens zou verwerken, ligt dit niet in de rede.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees op onze tijdschriften, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen: * Afname/levering van producten (bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift of een online aankoop): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat); * Het aanmaken van een (Sanoma-)account op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login) zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam; * Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres; * Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden; * Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

Deze gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen.
Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik afneem van Sanoma verzameld?
Nee. Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Abonneert u zich bijvoorbeeld op een e-mail nieuwsbrief, dan hebben wij over het algemeen niet veel meer nodig dan uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren).

Voor wat betreft het verzamelen van gegevens over uw daadwerkelijke gebruik van onze (mobiele) websites en apps geldt dit ook. Zo maken sommige van onze apps uitsluitend gebruik van gegevens over uw gebruik van de app om deze te verbeteren, terwijl andere apps informatie over het gebruik van de app ook gebruiken om op basis daarvan op u afgestemde advertenties te tonen. Bij het installeren van de specifieke app wordt u hierover geïnformeerd.

Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven , te weten gegevens verzameld aan de hand van cookies, Sanoma-account en locatiegegevens.

Sanoma kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar dochtervennootschappen zoals hierboven genoemd onder het kopje ‘Verwerking door Sanoma’.
Wanneer worden mijn gegevens uitgewisseld binnen Sanoma haar dochtervennootschappen?
Alle gegevens met betrekking tot abonnementen worden door ons in één systeem opgeslagen. Wanneer u abonnementen hebt op verschillende van onze tijdschriften, dan kunnen wij deze verschillende abonnementen onder één klantnummer plaatsen (in plaats van dat wij u als verschillende abonnees registreren).

Online houden we uw gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s). Ook hierbij geldt dat wij overal hetzelfde systeem hanteren.

Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten van Bisnode). Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en tijdschriftenaanbod) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.
Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?
Gegevens verzameld in het kader van bijvoorbeeld het gebruik van Shedeals kunnen worden gekoppeld aan uw online profiel en/of abonnementsgegevens, zodat wij onze eigen producten en diensten beter kunnen afstemmen op uw behoeftes, maar ook uw interesses en voorkeuren kunnen gebruiken om advertentieruimte op onze websites beter te verkopen aan adverteerders. Via de instellingen pagina van uw Shedeals-account kunt u uw voorkeuren voor wat betreft het gebruik van deze gecombineerde gegevens voor marketing en advertentiedoeleinden kenbaar maken.

Wanneer u bij één van onze websites een registratieformulier invult, dan kunnen wij de door u ingevulde gegevens toevoegen aan de cookie waarmee wij uw gebruik van onze online diensten meten. Daarbij combineren wij niet alle door u ingevulde gegevens met de online gebruiksinformatie, maar wel gegevens als uw leeftijd, geslacht en (de cijfers van uw) postcode. Deze gegevens worden in dat geval gebruikt voor het opbouwen van een online profiel. Daarnaast kunnen wij abonnementsgegevens combineren met informatie over het gebruik van onze websites indien u een abonnement hebt op één van onze tijdschriften en daarnaast een e-mail nieuwsbrief ontvangt. Dit werkt als volgt: via de e-mail nieuwsbrief wordt uw klantnummer (in ons systeem) gekoppeld aan het unieke nummer van de cookie. Wij kunnen daarbij uw geslacht, leeftijdscategorie en postcode (bijvoorbeeld: man, 30-35 jaar, 1234) toevoegen aan uw cookieprofiel, en de interesses afgeleid uit uw websitegebruik toevoegen aan uw abonnementsgegevens. Bezoekt u bijvoorbeeld regelmatig de website van vtwonen, dan bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in die tijdschriften en/of informatie over wonen en interieur.

Overigens kunnen wij deze koppeling alleen leggen op het moment dat u i) zowel abonnee bent op één van onze tijdschriften, als ook onze websites bezoekt (en cookies niet hebt uitgeschakeld), ii) bij beide diensten (e-mail nieuwsbrief en abonneegegevens) exact hetzelfde e-mailadres gebruikt, én iii) deze nieuwsbrief opent in dezelfde browser waarmee u ook websites bezoekt (webmail). Gaat één van de genoemde voorwaarden niet op (bijvoorbeeld omdat u uw e-mail opent in een e-mail app op uw telefoon), dan is het voor ons niet mogelijk uw gegevens te combineren.

De verrijking van de abonnementsgegevens heeft tot doel het gerichter kunnen aanbieden van onze eigen (tijdschriften) producten aan u als lezer/abonnee; de verrijking van de online informatie dient als doel het beter kunnen verkopen van advertentieruimte op onze websites (al onze online diensten worden volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd uit de verkoop van advertentieruimte aan adverteerders).

Tot slot kan informatie uit externe bronnen worden toegevoegd aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals wij die o.a. afnemen van Bisnode. Bisnode levert bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

De profielen die wij opstellen gebruiken wij alleen om ons aanbod beter af te stemmen op uw interesses, zodat deze profilering geen rechtgevolgen teweegbrengt voor u. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen Sanoma Media Belgium N.V. en haar dochtervennootschappen en/of het opstellen van een online profiel zoals genoemd onder het kopje ‘Verwerking door Sanoma’, dan kunt u dit melden via onze contactgegevens vermeld in dit privacybeleid.
Wordt een bezwaar tegen het uitwisselen of combineren van mijn gegevens binnen Sanoma altijd gehonoreerd?
In beginsel ja, met enkele uitzonderingen.

Daar waar het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een abonnement aan u te leveren, of die wij uit fiscale overwegingen moeten bewaren, hebben wij niet per vennootschap een apart systeem om deze gegevens in te bewaren. We hebben slechts één systeem en kunnen daarmee geen scheiding maken tussen deze gegevens. Gevolg daarvan is dat deze gegevens daarmee ook worden uitgewisseld met groepsmaatschappijen.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

* a. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; * b. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen; * c. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers; * d. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau; * e. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen; * f. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen; * g. wij kunnen (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’); * h.om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan; * i.om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle; * j.om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
Toelichting termijn gebruik van gegevens.
In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van de klantrelatie. Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbieding van Sanoma producten en diensten omdat u klant bent (geweest) van Sanoma, dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van het abonnement. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van Sanoma producten en diensten omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt.

Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid (zoals online data) gedurende een kortere termijn gebruiken.

Meer in het algemeen bewaren wij gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje ‘Verwerking door Sanoma’ genoemde dochtervennootschappen en combineren met door deze (dochter)vennootschappen verwerkte gegevens. Zie voor een nadere toelichting hierboven onder ‘Soorten gegevens’. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze klantenservice pagina.

Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen (onder andere 'list rental'). We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Neem daartoe dan contact op met Sanoma door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze klantenservice pagina.
Delen van uw adresgegevens met derden.
Indien wij een adverteerder rechtstreeks contact op laten nemen met u als gebruiker, dan is contractueel vastgelegd dat de adverteerder het bestand eenmalig mag benaderen en daarbij de betreffende marketingregelgeving in acht neemt (o.a. rekening houden met de Bel Me Niet Meer- en/of Robinsonlijst). Wij controleren ook of adverteerders zich aan die voorwaarden houden.

Daarnaast hebben wij een samenwerking met Bisnode (https://www.bisnode.be). Uw gegevens kunnen aan Bisnode Belgium NV (Researchdeef 65, 1070 Anderlecht), worden overgemaakt zodat deze of andere bedrijven (zoals commerciële partners, partners uit de liefdadigheidssector, uit de publieke sector of uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen, eventueel gebaseerd op uw marketing profiel, of uw gegevens kunnen gebruiken voor het uitvoeren van marktonderzoek. Uw gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om gegevens reeds aanwezig in de database van deze bedrijven te valideren, te koppelen, aan te vullen of te verbeteren. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag door naar de privacyinfo van Bisnode: https://www.bisnode.be/gdpr/.

Alleen als u ons daarvoor rechtsgeldige toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Sanoma.
Meer informatie over e-mails met acties en aanbiedingen van derden.
Hebt u bij het aangaan van een abonnement op een van onze tijdschriften, bijvoorbeeld de Libelle, aangegeven acties en aanbiedingen van derden te willen ontvangen per e-mail, dan ontvangt u vanuit Libelle een e-mail met de aanbieding van de adverteerder. De betreffende e-mail zal daarbij altijd vooraf door ons worden beoordeeld. Eerder verleende toestemming hiervoor kunt u altijd weer intrekken. Betreft het een e-mail, dan kunt u via de uitschrijflink onderaan in de e-mail u voor dergelijke mailings vanuit die titel afmelden. De adverteerder ontvangt uw e-mailgegevens niet.

Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn shampoo advertentie alleen moet worden getoond aan vrouwen in de leeftijdscategorie 20-35 jaar. De adverteerder kan zo –zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt- gericht adverteren.Overigens wordt het adverteerder hierbij ook contractueel verboden de gegevens (in)direct te verzamelen. Adverteerders kunnen hier op onze websites gebruik van maken, maar ook daarbuiten.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.
Hoe werkt dat?
Helaas worden onze diensten soms misbruikt. Bijvoorbeeld door een forum te gebruiken om iemand anders ernstig te beledigen of ten onrechte te beschuldigen van strafbare feiten. Als aan de hand van de gebruikersnaam of de omstandigheden niet al duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor deze uitlatingen, gebeurt het soms dat ons in het kader van een opsporingsonderzoek om nadere informatie wordt gevraagd, zoals het e-mailadres of het IP-adres dat is gebruikt bij het aanmaken van de account dat is gebruikt om de uitlatingen te doen. Als zo’n verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten verlenen wij daaraan onze medewerking.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen.Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

De levering van onze tijdschriften doen wij bijvoorbeeld niet zelf, maar hebben wij uitbesteed. Voor de adressering leveren wij deze derde de adresgegevens van de abonnees.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

SANOMA-ACCOUNT

Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is, hanteren wij één uniforme inlog: de Sanoma-account. Met deze Sanoma-account(s) proberen wij het inloggen op onze digitale diensten nog gemakkelijker te maken. Zo kunt u met één inlog en wachtwoord op al onze digitale diensten inloggen en hoeft u zodoende niet meer voor elke dienst een nieuwe inlognaam en wachtwoord te bedenken en te onthouden. Wij beogen hiermee het gebruik van onze diensten verder te vergemakkelijken. Daarnaast is het voor u als gebruiker daarmee ook veel duidelijker welke gegevens tussen onze verschillende diensten worden gedeeld en gebruikt. Overigens is het niet verplicht overal dezelfde account te gebruiken, u mag ook per dienst een aparte account aanmaken als u dat om welke reden dan ook liever hebt.

Het gebruik van één account maakt het voor ons mogelijk om onze producten en diensten nóg beter af te stemmen op uw behoeftes en interesses. Overal dezelfde account stelt ons in de gelegenheid uw gebruik van onze producten en diensten (beter) bij te houden. Zowel over verschillende diensten als over verschillende apparaten. Hierbij zullen wij gekoppeld aan uw account gegevens over uw interesses en voorkeuren vastleggen (profiel). In de My Account omgeving van uw Sanoma-account kunt u instellen of wij deze gegevens voor commerciële doeleinden mogen gebruiken of niet.

De Sanoma-account stelt ons daarnaast in de gelegenheid om (op het moment dat u zowel op uw mobiel en/of tablet als op uw computer inlogt met dezelfde account) om uw mobiel/tablet en desktop aan één gebruiker toe te wijzen. Wij kunnen in dat geval de eventuele cookie die wij op uw mobiel gebruiken koppelen aan de cookie die wij op desktop gebruiken om uw gebruik van onze website(s) bij te houden. Dit maakt het mogelijk voorkeuren ingesteld op uw computer ook toe te passen op uw mobiel en bijvoorbeeld ook te voorkomen dat wij u een advertentie die u al meerdere keren voorbij hebt zien komen op uw computer, ook nog eens op uw mobiel tonen.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Zie voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst www.sanoma.be/nl/cookies. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

* bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen; * voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht; * (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.
Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, en unique-id cookies (korte en lange levensduur).

Sessie-cookies: deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke advertenties u op onze websites hebt gezien binnen één sessie en zo voorkomen dat u bepaalde advertenties binnen een sessie meerdere keren te zien krijgt.
Unique-id cookies (lange levensduur): deze worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere perioden zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.
Unique-id cookies (tijdelijk): deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

De advertenties op onze websites worden daar op geplaatst (in onze opdracht) doorGoogle DoubleClick. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze websites en een aantal websites van derden waar Sanoma de verkoop van advertentieruimte verricht. Zie voor een overzicht van deze partnerwebsites hieronder. De door Google DoubleClick geplaatste cookies worden in onze opdracht geplaatst. Google DoubleClick treedt daarbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij Sanoma de verwerkingsverantwoordelijke is.

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze (mobiele) websites en apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

LOCATIEGEGEVENS

In bepaalde apps kunnen wij uw locatiegegevens gebruiken om u te kunnen voorzien van op uw locatie gebaseerd nieuws en lokale weersverwachting. Uw locatie wordt in dat geval ook gebruikt voor het op basis van uw (eerdere) locatie(s) afstemmen van advertenties. Wanneer een app deze functionaliteit heeft, wordt u altijd vooraf uw vrije, expliciete, ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming daartoe gevraagd. Hebt u toestemming gegeven,maar wilt u geen gebruik meer maken van op uw locatie afgestemde informatie en advertenties, dan kunt u dit via de instellingen van uw telefoon te allen tijde eenvoudig uitschakelen.

Hoe worden advertenties afgestemd op mijn locatie?
Wij kunnen op twee manieren uw locatie gebruiken om advertenties gericht te presenteren.

Allereerst is dat door in ons advertentiesysteem in te stellen dat een bepaalde advertentie op elke mobiele telefoon moet worden getoond die zich in een bepaald gebied bevindt en waarop de app is geopend. Ons advertentiesysteem kijkt vervolgens -op het moment dat de (geopende) app vraagt om een advertentie te tonen- of de locatie die met dat verzoek wordt meegestuurd voldoet aan die voorwaarde. Zo ja, dan wordt de desbetreffende advertentie getoond. Zo niet (u bevindt zich niet in het bewuste gebied of u hebt uw locatie uitgeschakeld), dan krijgt u een andere advertentie te zien.

Op het moment dat u het gebruik van uw locatie hebt ingeschakeld, stuurt ons advertentiesysteem de partijen die op dat moment een advertentie willen plaatsen deze locatie mee. De adverteerder kan aan de hand daarvan de advertentie afstemmen op uw locatie.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Voor het tonen van advertenties op onze websites maken wij gebruik van een Adserver van Google DoubleClick. De servers die Google DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op onze websites bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekken wij locatiegegevens aan Google DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien Google DoubleClick heeft zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework (https://www.privacyshield.gov/welcome). Google DoubleClick zal deze gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met ons (en dus niet voor eigen doeleinden). Ten aanzien van het bijhouden van de online profielen maken wij gebruik van de diensten van Krux Digital Inc., welke net als Google DoubleClick in de Verenigde Staten is gevestigd. Krux Digital Inc. is verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework (https://www.privacyshield.gov/welcome).

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Meer weten over specifieke op minderjarigen betrekking hebbende voorwaarden?
Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind bezwaar aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, beperking van de vewerking, inzage, verwijdering, overdraagbaarheid of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

BEZWAAR, INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, raadpleegt u dan de FAQ’s op onze klantenservicepagina of neem contact met ons op.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u als betrokkene bepaalde rechten jegens Sanoma als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten op een gemakkelijke wijze uitoefenen door gebruik te maken van de hiervoor bedoelde webformulieren van Sanoma die u kunt vinden op de klantenservicepagina. Voordat wij uw verzoek waar mogelijk inwilligen, zullen wij u vragen om u te legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs of door in te loggen op uw account, om zeker te stellen dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt. Een kopie van uw identiteitsbewijs zullen wij slechts gebruiken om u te identificeren in het kader van uw verzoek.
U hebt de volgende rechten:

* Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken. * Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren. * Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor Sanoma geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u (bijvoorbeeld het bezorgen van een tijdschrift) of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen. * Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd). * Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze. * Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw specifieke situatie. * Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij Sanoma of bij de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.
Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?
Indien u geen gebruik wenst te maken van het hiervoor bedoelde webformulier en uw verzoek per post aan ons wenst te versturen, vermeld in het bericht dan in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats en voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt of het verzoek dat u doet ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd of op verzoek van de betrokkene zelf bijvoorbeeld verwijderd of gecorrigeerd wordt. Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw rijksregisternummer en eventuele foto onherkenbaar. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Wij zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren bij de behandeling van uw verzoek, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en professionele normen.
Waarom wordt een verzoek geweigerd?
Niet elk verzoek zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of waaruit niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt, zal niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving).

Overigens hebt u op veel van onze websites de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van onze tijdschriften, via onze websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 25 mei 2018.